Afge­lo­pen maand heb ik na bij­na 35 jaar mijn acti­vi­tei­ten en mede-eigen­dom in PDM beëin­digd. Deze beslis­sing is zeer goed door­dacht en over­wo­gen. Ik wil mijn broer Huub bedan­ken voor de jaren­lan­ge samen­wer­king en wens hem en het PDM-team veel suc­ces en voorspoed.

Op weg naar een nieu­we uit­da­ging. In 2016 heb ik een eer­ste start gemaakt met wat nu mijn nieu­we bedrijfs­ac­ti­vi­teit wordt; Sel­as & Part­ners, een sales advies­bu­reau dat bedrij­ven een geïn­te­greer­de sales oplos­sing biedt. Sel­as & Par­ters doet dit voor inge­ni­eurs­bu­reaus, aan­ne­mers en tech­ni­sche dienst­ver­le­ners, pro­duc­tie­be­drij­ven en machi­ne­be­drij­ven in de Pro­ces- en High Tech Indu­strie in de Bene­lux en Duits­land. Ook heb­ben wij erva­ring met fami­lie­be­drij­ven. Wij zijn geves­tigd in Maas­tricht en Lanaken.

Op de web­si­te www.selas-partners.com komt u alles te weten over de nieu­we acti­vi­teit. De komen­de weken zul­len wij u nader infor­me­ren over onze activiteiten.