Inzicht, wend­baar­heid, talent en tech­no­lo­gie

Belang­rij­ke dimen­sies in omzet­groei van de vol­gen­de gene­ra­tie

Inzicht, wend­baar­heid, talent en technologie

Belang­rij­ke dimen­sies in omzet­groei van de vol­gen­de generatie

Recen­te artikelen

Zorg ervoor dat u de laat­ste upda­tes over nieuws, ver­koop­cij­fers en eve­ne­men­ten van Sel­as & Part­ners volgt!

Inspi­ra­tie Ses­sie Sel­as & Part­ners 23 juni 2022

28/06/2022|Nieuws|

Door inten­sief samen te wer­ken met de juis­te groep mana­gers ver­spreid over de orga­ni­sa­tie, is de klant erin geslaagd zijn sales-for­ce te trans­for­me­ren bin­nen het beoog­de tijds­be­stek van 6 maanden. […]

Klaar voor een nieu­we start!

15/02/2022|Nieuws|

Afge­lo­pen maand heb ik na bij­na 35 jaar mijn acti­vi­tei­ten en mede-eigen­dom in PDM beëin­digd. Deze beslis­sing is zeer goed door­dacht en over­wo­gen. Ik wil mijn broer Huub bedan­ken voor de jaren­lan­ge samen­wer­king en wens […]

Toen anno 2016!

16/01/2022|Nieuws|

In 2016 zijn we gestart van­uit een ande­re team­set­ting en heb­ben we een vijf­tal advies­pro­jec­ten uit­ge­voerd. Van die vijf waren er drie zeer de moei­te waard; we heb­ben een goe­de klik gemaakt met de klant […]

Maak een praat­je met ons!

Wil jij een sales gedre­ven orga­ni­sa­tie bou­wen? Of de sales pres­ta­ties van uw team ver­be­te­ren? Neem con­tact op!

Neder­land

Bel­gië

    De gege­vens die in dit for­mu­lier wor­den ver­werkt, wor­den alleen ver­werkt om uw vra­gen te beant­woor­den en zul­len niet voor ande­re doel­ein­den. Lees hier meer over in ons pri­va­cy beleid.