Nog voor ik goed en wel plaats­neem aan het gro­te bureau steekt Math Wau­thlé van wal. “Kijk, dit is één van de din­gen die we doen.” Hij staat voor een groot scherm met daar­op een voor­beeld van een rea­li­ty check zoals Sel­as & Part­ners die bij klan­ten uit­voert. “Sor­ry, dat is mijn enthou­si­as­me”, lacht hij. “Jij hebt natuur­lijk een bepaal­de opbouw voor dit gesprek in gedach­ten?” Ik zeg dat ik wel bij­stuur waar nodig. Het blijkt niet nodig. Math ver­telt hon­derd­uit over waar­om wer­ken voor Sel­as & Part­ners zo leuk is. “Wat ik doe, voelt hele­maal niet als werken!”

We blik­ken even terug op het eer­ste ver­haal dat ik schreef, naar aan­lei­ding van mijn gesprek met Wal­ter. “Inte­res­san­te dis­cus­sie had je met Wal­ter. Over dat onze web­si­te niet goed laat zien hoe insi­de out we wer­ken. Dat we het te veel over ons­zelf heb­ben. Geluk­kig weten onze klan­ten dat we ze cen­traal stel­len. We komen geen kunst­je doen, we bie­den onder­steu­ning waar­door onze klan­ten kun­nen excel­le­ren. Dat is het mooi­ste van ons vak. Dat wij eraan bij­dra­gen dat ande­ren excelleren.”

Moti­ve­ren en inspireren

Math heeft een ver­le­den bij onder ande­re NXP, Cam­pi­na, Dano­ne, Stork en Air Liqui­de en heeft voor­al erva­ring met ver­an­der­tra­jec­ten. “Ik geef de ver­an­der­stra­te­gie mede vorm en faci­li­teer ver­vol­gens dat de men­sen het gedrag ver­to­nen om de afge­spro­ken ver­an­de­rin­gen te imple­men­te­ren. Ik ben niet de con­sul­tant die bin­nen­komt en roept dat er van alles moet ver­an­de­ren, ik ben er om te moti­ve­ren en inspi­re­ren.” Een term die Math daar­bij meer­de­re keren noemt voor zijn werk­wij­ze is ‘ver­vaar­lijk vrien­de­lijk’. “Bij Sel­as & Part­ners moet je kri­tisch zijn, niet bang zijn om de waar­heid op tafel te bren­gen. Onze klan­ten heb­ben er niets aan als we ze naar de mond pra­ten.” De zoek­term waar­op Sel­as & Part­ners meest­al wordt gevon­den, is ‘sales impro­ve­ment’. “Bedrij­ven wil­len natuur­lijk altijd groei van hun omzet of markt. Dan vol­staat het zel­den om alleen de sales-afde­ling te verbeteren.

Alle mede­wer­kers moe­ten hun eigen orga­ni­sa­tie en de orga­ni­sa­tie van hun klan­ten heel goed begrij­pen om goed hun werk te kun­nen doen. De indu­strie is op ver­koop­ge­bied sowie­so geen gemak­ke­lij­ke wereld. In de indu­strie en bij gro­te tech­ni­sche bedrij­ven wor­den voor­al dien­sten zoals onder­houd en engi­nee­ring ver­kocht in com­bi­na­tie met (half)fabricaten.” Dat is iets heel anders dan een tele­foon­abon­ne­ment ver­ko­pen bij een nieu­we telefoon.”

Alle mede­wer­kers moe­ten hun eigen orga­ni­sa­tie en de orga­ni­sa­tie van hun klan­ten heel goed begrij­pen om goed hun werk te kun­nen doen. De indu­strie is op ver­koop­ge­bied sowie­so geen gemak­ke­lij­ke wereld. In de indu­strie en bij gro­te tech­ni­sche bedrij­ven wor­den voor­al dien­sten zoals onder­houd en engi­nee­ring ver­kocht in com­bi­na­tie met (half)fabricaten.” Dat is iets heel anders dan een tele­foon­abon­ne­ment ver­ko­pen bij een nieu­we telefoon.”

DNA

Eén van de bedrij­ven die bij Sel­as & Part­ners terecht kwam door op ‘sales impro­ve­ment’ te zoe­ken was een faci­li­tair bedrijf, actief op het gebied van deli­ve­ry in Euro­pa. In Neder­land is het bedrijf ver­spreid over twee regio’s en heeft daar­door veel ver­schil­len­de werk­cul­tu­ren. “Dan is het een hele uit­da­ging om ieder­een op één lijn te krij­gen. Dat lukt alleen als we echt in het DNA van het bedrijf dui­ken. Dat doen we altijd. Hoe is de ver­de­ling van rea­lis­ten, opti­mis­ten of zwart­kij­kers? Zijn de mede­wer­kers betrok­ken bij het bedrijf en bij hun pro­duc­ten of trek­ken ze aan het eind van de werk­dag opge­lucht de deur ach­ter zich dicht, blij dat er weer een dag op zit? Ook belang­rijk is natuur­lijk de vraag: Neemt het mana­ge­ment de men­sen vol­doen­de mee tij­dens deze vaak ingrij­pen­de ver­an­de­rin­gen? Dank­zij onze rea­li­ty check weten we hoe teams samen­wer­ken, wat mede­wer­kers van hun lei­ding­ge­ven­den vin­den en hoe gemo­ti­veerd ieder­een is. Daar pas­sen we onze werk­wij­ze op aan. De rea­li­ty check doen we op een fris­se, moder­ne manier, voor­al dank­zij de inbreng van David.” Bij het noe­men van David glun­dert Math hoe leuk het is om met jon­ge men­sen te wer­ken. Dat de jon­ge­ren de oude­ren scherp hou­den, een fris­se blik heb­ben. “Het is toch fan­tas­tisch dat jon­ge­ren kun­nen maken wat Wal­ter en ik bedenken.”

“Bij Sel­as & Part­ners moet je kri­tisch zijn, niet bang zijn om de waar­heid op tafel te bren­gen. Onze klan­ten heb­ben er niets aan als we ze naar de mond praten.” 

DNA

“Bij Sel­as & Part­ners moet je kri­tisch zijn, niet bang zijn om de waar­heid op tafel te bren­gen. Onze klan­ten heb­ben er niets aan als we ze naar de mond praten.”

Eén van de bedrij­ven die bij Sel­as & Part­ners terecht kwam door op ‘sales impro­ve­ment’ te zoe­ken was een faci­li­tair bedrijf, actief op het gebied van deli­ve­ry in Euro­pa. In Neder­land is het bedrijf ver­spreid over twee regio’s en heeft daar­door veel ver­schil­len­de werk­cul­tu­ren. “Dan is het een hele uit­da­ging om ieder­een op één lijn te krij­gen. Dat lukt alleen als we echt in het DNA van het bedrijf dui­ken. Dat doen we altijd. Hoe is de ver­de­ling van rea­lis­ten, opti­mis­ten of zwart­kij­kers? Zijn de mede­wer­kers betrok­ken bij het bedrijf en bij hun pro­duc­ten of trek­ken ze aan het eind van de werk­dag opge­lucht de deur ach­ter zich dicht, blij dat er weer een dag op zit? Ook belang­rijk is natuur­lijk de vraag: Neemt het mana­ge­ment de men­sen vol­doen­de mee tij­dens deze vaak ingrij­pen­de ver­an­de­rin­gen? Dank­zij onze rea­li­ty check weten we hoe teams samen­wer­ken, wat mede­wer­kers van hun lei­ding­ge­ven­den vin­den en hoe gemo­ti­veerd ieder­een is. Daar pas­sen we onze werk­wij­ze op aan. De rea­li­ty check doen we op een fris­se, moder­ne manier, voor­al dank­zij de inbreng van David.” Bij het noe­men van David glun­dert Math hoe leuk het is om met jon­ge men­sen te wer­ken. Dat de jon­ge­ren de oude­ren scherp hou­den, een fris­se blik heb­ben. “Het is toch fan­tas­tisch dat jon­ge­ren kun­nen maken wat Wal­ter en ik bedenken.”

Mijl­pa­len vie­ren op de weg naar geluk

Heel belang­rijk maar vaak onder­schat bij ver­an­der­tra­jec­ten is inter­ne com­mu­ni­ca­tie. Het mee­ne­men van men­sen op weg naar een doel. “Uit een inspi­ra­tie­ses­sie die we orga­ni­seer­den voor CEO’s in de indu­strie kwam com­mu­ni­ca­tie ook als belang­rijk­ste ver­be­ter­punt. Zoals ik het vroe­ger met mijn kin­de­ren deed als we met de auto op weg waren naar onze vakan­tie­be­stem­ming, zo werkt het eigen­lijk ook bij bedrij­ven. Ik zei bij­voor­beeld tegen de kids op de ach­ter­bank: ‘bij de vijf­de McDo­nalds die jul­lie zien, stop­pen we om te eten’. Of ‘als jul­lie een berg zien met sneeuw, rij­den we ernaar toe voor een sneeuw­bal­len­ge­vecht in de zomer’.

Zo knip­te ik de reis op in stuk­jes die wer­den beloond. Dat is echt mijn gro­te pas­sie, het vie­ren van iede­re geslaag­de stap, men­sen mee­ne­men in hun eigen ver­haal en hun doe­len hel­der voor ogen krij­gen. Sta je aan het hoofd van een bedrijf dan is het een teken van lei­der­schap om het werk voor ieder­een leuk en uit­da­gend te hou­den. Dat doe je onder ande­re door de stap­pen die je zet te com­mu­ni­ce­ren en te vie­ren. Zo ziet ieder­een van de pro­duc­tie­me­de­wer­ker tot de mar­ke­teer waar het bedrijf naar­toe wil en dat het loont om je in te zet­ten. Ver­koop­me­de­wer­kers laat je zo met meer trots iets ver­ko­pen. Ieder­een bin­nen het bedrijf neemt dezelf­de road to hap­pi­ness.

Zo knip­te ik de reis op in stuk­jes die wer­den beloond. Dat is echt mijn gro­te pas­sie, het vie­ren van iede­re geslaag­de stap, men­sen mee­ne­men in hun eigen ver­haal en hun doe­len hel­der voor ogen krij­gen. Sta je aan het hoofd van een bedrijf dan is het een teken van lei­der­schap om het werk voor ieder­een leuk en uit­da­gend te hou­den. Dat doe je onder ande­re door de stap­pen die je zet te com­mu­ni­ce­ren en te vie­ren. Zo ziet ieder­een van de pro­duc­tie­me­de­wer­ker tot de mar­ke­teer waar het bedrijf naar­toe wil en dat het loont om je in te zet­ten. Ver­koop­me­de­wer­kers laat je zo met meer trots iets ver­ko­pen. Ieder­een bin­nen het bedrijf neemt dezelf­de road to hap­pi­ness.

Goed gevoel

Die weg naar geluk bewan­delt Sel­as & Part­ners van­af de eer­ste dag. “Als ik hier werk met Wal­ter, David en onze ande­re part­ners dan stroomt er ener­gie. Natuur­lijk wor­den we afge­re­kend op duur­zaam resul­taat, omzet­groei is daar­van een afge­lei­de. Wat wij hier doen is men­sen een goed gevoel geven, mede­wer­kers samen laten ver­be­te­ren en uit­ein­de­lijk natuur­lijk duur­zaam resul­taat leve­ren. We zor­gen voor empo­wer­ment. Dat is mijn pas­sie, daar word ik blij van, dus dat voelt hele­maal niet als werken.

Dit inter­view werd afge­no­men door Lie­ke Rijkx.