Op 23 juni vond de 1e inspi­ra­tie­ses­sie onder lei­ding van Math Wau­thle plaats bij Sel­as & Part­ners op Kruis­donk in Maas­tricht. De stel­ling van de mid­dag was ‘’Exter­ne drijf­ve­ren leve­ren bete­re pres­ta­ties’’ waar­bij inspi­ra­tie door hui­di­ge en toe­kom­sti­ge vraag­stuk­ken, rele­vant voor de markt, en con­tact met ande­re bedrij­ven in de sec­tor belang­rijk is om te komen tot nieu­we inzichten.

Ser­vi­ti­za­ti­on

Niels van Olf­fen, Mr. Ser­vi­ti­za­ti­on, heeft de aftrap ver­zorgd en in een hel­de­re en pak­kend betoog zijn ziens­wij­ze over Ser­vi­ti­za­ti­on toe­ge­licht. Van pro­duct naar dienst kwam veel­vul­dig aan de orde waar­on­der de waar­de pro­po­si­tie, de bege­lei­ding van orga­ni­sa­ties en tran­si­tie­pro­jec­ten, de tran­si­tie naar de cir­cu­lai­re / duur­za­me maak­in­du­strie en de kracht van de een­voud. De dis­cus­sie die volg­de richt­te zich op een 3 tal belang­rij­ke onder­de­len; de erva­rin­gen met Ser­vi­ti­za­ti­on in de maak indu­strie en het ver­schil met Ser­vi­ti­za­ti­on in de pro­ces­in­du­strie, data & gedrag in orga­ni­sa­ties en de cir­cu­lai­re ont­wik­ke­lin­gen waar­in de indu­strie zich bevindt.

Ser­vi­ti­za­ti­on in de maak- en pro­ces­in­du­strie & data en gedrag in organisaties

Met de aan­we­zi­gen ont­stond een inte­res­san­te dis­cus­sie over de eer­ste 2 onder­wer­pen. Hans Michels, Sioux geeft aan dat Sioux een wis­kun­de afde­ling heeft en die zich onder ande­re richt op een model­ge­ba­seer­de upti­me. Door het gedrag van de machi­nes te moni­to­ren ont­wik­kelt men voor­spel­baar­heid en hier­mee ver­be­tert de upti­me. Hier­mee draagt Sioux bij aan Ser­vi­ti­sa­ti­on. Marc Das­sen, Sitech erkent dat Mana­ged Ser­vi­ces de ande­re kant van Ser­vi­ti­za­ti­on in de pro­ces­in­du­strie is. Kant­te­ke­ning is de gro­te terug­hou­dend­heid naar ver­nieu­win­gen in pro­duct en dienst den­ken. In de che­mie met de vele omvang­rij­ke inves­te­rin­gen in ver­be­ter – en onder­houds­pro­jec­ten is het nog altijd de tra­di­ti­o­ne­le aan­pak waar men voor kiest, daar­ge­la­ten de nieuw­bouw (green­field) pro­jec­ten die vaak een Build, Ope­ra­te en Main­tain con­tract­vorm ken­nen. Elmer Nelis van Medi­aan geeft aan dat data en AI een steeds gro­te­re rol speelt in Ser­vi­ti­za­ti­on. Medi­aan helpt bedrij­ven met de ont­wik­ke­ling van deze tech­no­lo­gie. Hij ziet een toe­ne­men­de vraag van zijn klan­ten naar tech­no­lo­gie­ën om dien­sten te digi­ta­li­se­ren en beter in te zet­ten. Den­nis van Well van Eag­le Sim­rax ziet dat de ont­wik­ke­ling van de ver­bran­dings­mo­tor naar de elek­tri­sche aan­drij­ving de nodi­ge uit­da­gin­gen met zich mee­brengt; zij vin­den zich­zelf opnieuw uit. De vele con­di­ties die klan­ten in ont­wik­ke­lings­pro­jec­ten inbren­gen, vraagt veel van toe­le­ve­ran­ciers en deze zijn hier niet altijd klaar voor. Exter­ne hulp van bv part­ners werkt hier zeer voor­spoe­dig. Ivo Schils bena­drukt het belang van het heb­ben van een stra­te­gie op digi­ta­li­se­ring; ben je als bedrijf dan ook een beet­je visi­o­nair en durf je part­ner­ships aan te gaan om mee in de keten te spe­len? Pro­beer te kij­ken naar je eco­sys­teem en niet enkel van­uit eigen pro­duct. Sys­teem i.p.v. pro­ces denken.

Cir­cu­la­ri­teit

Over het 3e onder­werp, cir­cu­la­ri­teit, was de rela­tie tus­sen Ser­vi­ti­za­ti­on en cir­cu­la­ri­teit een eye­o­pe­ner; van dienst naar pro­duct ont­wik­kelt snel (SAAS model­len), en niet elke dienst­ver­le­ner en pro­duct leve­ran­cier kan hier vol­doen­de op inspe­len; ambi­va­len­tie tus­sen hui­di­ge busi­ness run­nen en nieu­we ver­dien­mo­del­len ont­wik­ke­len vraagt ook gezon­de por­tie lef. Wal­ter Mes­ter­om gaf aan dat het belang van door­ont­wik­ke­ling in de dienst­ver­le­ning van­daag weder­om op tafel is geko­men. En het ver­schil in het ont­wik­ke­len van ser­vi­ces in Pro­ces — en Maak­in­du­strie daar­mee ook. De link tus­sen cir­cu­la­ri­teit en Ser­vi­ti­za­ti­on ligt in het feit dat, naar­ma­te je als leve­ran­cier meer af wordt gere­kend op het resul­taat van­uit je dienst in plaats van het pro­duct, je van­zelf word gemo­ti­veerd om dit resul­taat zo effi­ci­ënt moge­lijk (dus met zo min moge­lijk grondstoffen/materialen) te berei­ken. Immers deze materialen/grondstoffen zijn direc­te kosten.