Dis­clai­mer

De infor­ma­tie op deze web­si­te is enkel bedoeld voor alge­me­ne infor­ma­tie­doel­ein­den. Hoe­wel de infor­ma­tie op deze web­si­te met zorg is samen­ge­steld en Sel­as & Part­ners de infor­ma­tie op de web­si­te actu­eel tracht te hou­den, kun­nen aan deze web­si­te geen rech­ten ont­leend wor­den. Omdat regel­ge­ving en risico’s van digi­ta­le com­mu­ni­ca­tie altijd kun­nen ver­an­de­ren, kan het zo zijn dat infor­ma­tie op de web­si­te niet altijd juist of com­pleet is. Tevens is Sel­as & Part­ners niet ver­ant­woor­de­lijk voor de inhoud van de web­si­tes, waar­naar gel­inkt wordt.

De infor­ma­tie op deze web­si­te kan op geen enkel vlak wor­den beschouwd als een pro­fes­si­o­neel advies. Maak geen beslis­sin­gen op basis van deze infor­ma­tie zon­der voor­af­gaand des­kun­dig advies.

Ondanks dat we zo zorg­vul­dig moge­lijk pro­be­ren te zijn in de con­struc­tie en het onder­houd van de web­si­te, kan Sel­as & Part­ners niet garan­de­ren dat de infor­ma­tie vol­le­dig en/of juist is. We accep­te­ren dan ook geen aan­spra­ke­lijk­heid voor direc­te of indi­rec­te scha­de die ont­staat door gebruik­ma­king van, het ver­trou­wen op of han­de­lin­gen ver­richt naar aan­lei­ding van infor­ma­tie die op de web­si­te staat, ten­zij er van onze kant spra­ke is van opzet of daar­mee gelijk te stel­len gro­ve nalatigheid.

De web­si­te en de inhoud daar­van is beschermd door het auteurs­recht en ande­re intel­lec­tu­e­le-eigen­doms­rech­ten. Met uit­zon­de­ring van per­soon­lijk en niet-com­mer­ci­eel gebruik mag niets van deze web­si­te of zijn inhoud ver­veel­vou­digd, opge­sla­gen in een geau­to­ma­ti­seerd gege­vens­be­stand, of open­baar gemaakt, in eni­ge vorm of op eni­ge manier, het­zij elek­tro­nisch, het­zij mecha­nisch, door foto­ko­pie­ën, opna­men of op eni­ge ande­re manier, zon­der voor­af­gaan­de toe­stem­ming van Sel­as & Part­ners. Prij­zen en voor­waar­den kun­nen aan ver­an­de­ring onder­he­vig zijn.