Disclaimer

De informatie op deze website is enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en Selas & Partners de informatie op de website actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Omdat regelgeving en risico’s van digitale communicatie altijd kunnen veranderen, kan het zo zijn dat informatie op de website niet altijd juist of compleet is. Tevens is Selas & Partners niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar gelinkt wordt.

De informatie op deze website kan op geen enkel vlak worden beschouwd als een professioneel advies. Maak geen beslissingen op basis van deze informatie zonder voorafgaand deskundig advies.

Ondanks dat we zo zorgvuldig mogelijk proberen te zijn in de constructie en het onderhoud van de website, kan Selas & Partners niet garanderen dat de informatie volledig en/of juist is. We accepteren dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van informatie die op de website staat, tenzij er van onze kant sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten. Met uitzondering van persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of zijn inhoud verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige manier, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Selas & Partners. Prijzen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn.