Alge­me­ne voorwaarden

1. Defi­ni­ties

 1. Sel­as & Part­ners: Sel­as & Part­ners, geves­tigd te Maas­tricht, gere­gi­streerd bij de KvK onder nr. 85172197.
 2. Klant: dege­ne met wie Sel­as & Part­ners een over­een­komst is aangegaan.
 3. Par­tij­en: Sel­as & Part­ners en klant samen.
 4. Con­su­ment: een klant die tevens een indi­vi­du is en die als pri­vé­per­soon handelt.

2. Toe­pas­se­lijk­heid alge­me­ne voorwaarden

 1. Deze voor­waar­den zijn van toe­pas­sing op alle offer­tes, aan­bie­din­gen, werk­zaam­he­den, bestel­lin­gen, over­een­kom­sten en leve­rin­gen van dien­sten of pro­duc­ten door of namens Sel­as & Partners.
 2. Par­tij­en kun­nen alleen afwij­ken van deze voor­waar­den als zij dat uit­druk­ke­lijk en schrif­te­lijk zijn overeengekomen.
 3. Par­tij­en slui­ten de toe­pas­se­lijk­heid van aan­vul­len­de en/of afwij­ken­de alge­me­ne voor­waar­den van de klant of van der­den uit­druk­ke­lijk uit.

3. Aan­bie­din­gen en offertes

 1. Aan­bie­din­gen en offer­tes van Sel­as & Part­ners zijn vrij­blij­vend, ten­zij daar­in uit­druk­ke­lijk anders vermeld.
 2. Een aan­bod of offer­te is maxi­maal 1 maand gel­dig, ten­zij een ande­re aan­vaar­dings­ter­mijn in het aan­bod of de offer­te staat vermeld.
 3. Als de klant een aan­bod of offer­te niet bin­nen de gel­den­de ter­mijn aan­vaardt, dan ver­valt het aan­bod of de offerte.

4. Aan­vaar­ding 

 1. Bij aan­vaar­ding van een vrij­blij­ven­de offer­te of aan­bie­ding, behoudt Sel­as & Part­ners zich het recht voor de offer­te of het aan­bod als­nog bin­nen 3 dagen na ont­vangst van de aan­vaar­ding in te trek­ken, zon­der dat de klant hier­aan eni­ge rech­ten kan ontlenen.
 2. Mon­de­lin­ge aan­vaar­ding van de klant ver­bindt Sel­as & Part­ners slechts, nadat de klant deze schrif­te­lijk (of elek­tro­nisch) heeft bevestigd.

5. Prij­zen

 1. Alle prij­zen die Sel­as & Part­ners han­teert zijn in euro’s, zijn exclu­sief btw en exclu­sief even­tu­e­le ove­ri­ge kos­ten zoals admi­ni­stra­tie­kos­ten, hef­fin­gen en reis‑, ver­zend- of trans­port­kos­ten, ten­zij uit­druk­ke­lijk anders ver­meld of anders overeengekomen.
 2. Alle prij­zen die Sel­as & Part­ners han­teert voor zijn dien­sten, op zijn web­si­te of die anders­zins ken­baar zijn gemaakt, kan Sel­as & Part­ners te allen tij­de wijzigen.
 3. Par­tij­en komen voor een dienst­ver­le­ning door Sel­as & Part­ners een totaal­be­drag als richt­prijs over­een, ten­zij par­tij­en uit­druk­ke­lijk en schrif­te­lijk een vas­te prijs, waar­van niet kan wor­den afge­we­ken, zijn overeengekomen.
 4. Sel­as & Part­ners is gerech­tigd om tot 10% van de richt­prijs af te wijken.
 5. Indien de richt­prijs meer dan 10% hoger uit gaat val­len, dient Sel­as & Part­ners de klant tij­dig te laten weten waar­om een hoge­re prijs gerecht­vaar­digd is.
 6. Indien de richt­prijs meer dan 10% hoger uit gaat val­len, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten ver­val­len, dat boven de richt­prijs ver­meer­derd met 10% uit­komt, dit voor zover dat moge­lijk is bin­nen de opdracht.
 7. Sel­as & Part­ners heeft het recht de prij­zen jaar­lijks aan te passen.
 8. Voor­af­gaand aan de ingang ervan zal Sel­as & Part­ners prijs­aan­pas­sin­gen mee­de­len aan de klant.
 9. De con­su­ment heeft het recht om de over­een­komst met Sel­as & Part­ners op te zeg­gen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

6. Beta­lin­gen en betalingstermijn

 1. Sel­as & Part­ners mag bij het aan­gaan van de over­een­komst een aan­be­ta­ling tot 50% van het over­een­ge­ko­men bedrag verlangen.
 2. De klant dient beta­lin­gen ach­ter­af bin­nen 1 maand na leve­ring  te heb­ben voldaan.
 3. Beta­lings­ter­mij­nen wor­den beschouwd als fata­le beta­lings­ter­mij­nen. Dat bete­kent dat indien de klant het over­een­ge­ko­men bedrag niet uiter­lijk op de laat­ste dag van de beta­lings­ter­mijn heeft vol­daan, hij van rechts­we­ge in ver­zuim en in gebre­ke is, zon­der dat Sel­as & Part­ners de klant een aan­ma­ning hoeft te stu­ren c.q. in gebre­ke hoeft te stellen.
 4. Sel­as & Part­ners behoudt zich het recht voor om een leve­ring afhan­ke­lijk te stel­len van onmid­del­lij­ke beta­ling dan wel een zeker­heid­stel­ling te eisen voor het tota­le bedrag van de dien­sten of producten.

7. Gevol­gen niet tij­dig betalen

 1. Betaalt de klant niet bin­nen de over­een­ge­ko­men ter­mijn, dan is Sel­as & Part­ners gerech­tigd de wet­te­lij­ke ren­te van 8% per maand voor han­dels­trans­ac­ties in reke­ning te bren­gen van­af de dag dat de klant in ver­zuim is, waar­bij een gedeel­te van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wan­neer de klant in ver­zuim is, is hij boven­dien bui­ten­ge­rech­te­lij­ke incas­so­kos­ten en even­tu­e­le scha­de­ver­goe­ding ver­schul­digd aan Sel­as & Partners.
 3. De incas­so­kos­ten wor­den bere­kend aan de hand van het Besluit ver­goe­ding voor bui­ten­ge­rech­te­lij­ke incassokosten.
 4. Wan­neer de klant niet tij­dig betaalt, mag Sel­as & Part­ners zijn ver­plich­tin­gen opschor­ten tot­dat de klant aan zijn beta­lings­ver­plich­ting heeft voldaan.
 5. In geval van liqui­da­tie, fail­lis­se­ment, beslag of sur­se­an­ce van beta­ling aan de zij­de van de klant, zijn de vor­de­rin­gen van Sel­as & Part­ners op de klant onmid­del­lijk opeisbaar.
 6. Wei­gert de klant zijn mede­wer­king aan de uit­voe­ring van de over­een­komst door Sel­as & Part­ners, dan is hij nog steeds ver­plicht de afge­spro­ken prijs aan Sel­as & Part­ners te betalen.

8. Opschor­tings­recht

Ten­zij de klant een con­su­ment is, doet de klant afstand van het recht om de nako­ming van eni­ge uit deze over­een­komst voort­vloei­en­de ver­bin­te­nis op te schorten.

9. Ver­re­ke­ning

Ten­zij de klant een con­su­ment is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Sel­as & Part­ners te ver­re­ke­nen met een vor­de­ring op Sel­as & Partners.

10. Ver­ze­ke­ring

 1. De klant ver­plicht zich de vol­gen­de zaken vol­doen­de te ver­ze­ke­ren en ver­ze­kerd te hou­den tegen onder ande­re brand, ont­plof­fings- en water­scha­de even­als diefstal: 
  • gele­ver­de zaken die nood­za­ke­lijk zijn voor de uit­voe­ring van de onder­lig­gen­de overeenkomst
  • zaken van Sel­as & Part­ners die bij de klant aan­we­zig zijn
  • zaken die onder eigen­doms­voor­be­houd zijn geleverd
 2. De klant geeft op eer­ste ver­zoek van Sel­as & Part­ners de polis van deze ver­ze­ke­rin­gen ter inzage.

11. Garan­tie

Wan­neer par­tij­en een over­een­komst met een dienst­ver­le­nend karak­ter zijn aan­ge­gaan, bevat deze voor Sel­as & Part­ners enkel een  inspan­nings­ver­plich­ting en dus geen resultaatsverplichting.

12. Uit­voe­ring van de overeenkomst

 1. Sel­as & Part­ners voert de over­een­komst naar bes­te inzicht en ver­mo­gen en over­een­kom­stig de eisen van goed vak­man­schap uit.
 2. Sel­as & Part­ners heeft het recht om de over­een­ge­ko­men dienst­ver­le­ning (gedeel­te­lijk) te laten ver­rich­ten door derden.
 3. De uit­voe­ring van de over­een­komst geschiedt in onder­ling over­leg en na schrif­te­lijk akkoord en beta­ling van het even­tu­eel afge­spro­ken voor­schot door de klant.
 4. Het is de ver­ant­woor­de­lijk­heid van de klant dat Sel­as & Part­ners tij­dig kan begin­nen aan de uit­voe­ring van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Sel­as & Part­ners tij­dig kan begin­nen aan de uit­voe­ring van de over­een­komst, komen de daar­uit voort­vloei­en­de extra kos­ten en/of extra uren voor reke­ning van de klant.

13. Infor­ma­tie­ver­strek­king door de klant 

 1. De klant stelt alle infor­ma­tie, gege­vens en beschei­den die rele­vant zijn voor de cor­rec­te uit­voe­ring van de over­een­komst tij­dig en in gewens­te vorm en op gewens­te wij­ze beschik­baar aan Sel­as & Partners.
 2. De klant staat in voor de juist­heid, vol­le­dig­heid en betrouw­baar­heid van de ter beschik­king gestel­de infor­ma­tie, gege­vens en beschei­den, ook indien deze van der­den afkom­stig zijn, voor zover uit de aard van de over­een­komst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit ver­zoekt, retour­neert Sel­as & Part­ners de betref­fen­de bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tij­dig of niet behoor­lijk de door Sel­as & Part­ners rede­lij­ker­wijs ver­lang­de infor­ma­tie, gege­vens of beschei­den beschik­baar en loopt de uit­voe­ring van de over­een­komst hier­door ver­tra­ging op, dan komen de daar­uit voort­vloei­en­de extra kos­ten en extra uren voor reke­ning van de klant.

14. Duur van de over­een­komst betref­fen­de een dienst 

 1. De over­een­komst tus­sen Sel­as & Part­ners en de klant betref­fen­de een dienst of dien­sten wordt aan­ge­gaan voor de duur van 2 jaar, ten­zij uit de aard van de over­een­komst iets anders voort­vloeit of par­tij­en uit­druk­ke­lijk en schrif­te­lijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de ter­mijn genoemd in lid 1 van dit arti­kel wordt de over­een­komst stil­zwij­gend omge­zet in een over­een­komst voor onbe­paal­de tijd, ten­zij 1 van de par­tij­en de over­een­komst opzegt met inacht­ne­ming van een opzeg­ter­mijn van 2 maan­den, c.q. een con­su­ment de over­een­komst opzegt met inacht­ne­ming van een opzeg­ter­mijn van 1 (één) maand, waar­door de over­een­komst van rechts­we­ge eindigt.
 3. Zijn par­tij­en bin­nen de loop­tijd van de over­een­komst voor de vol­tooi­ing van bepaal­de werk­zaamheden een ter­mijn over­een­ge­ko­men, dan is dit nooit een fata­le ter­mijn. Bij over­schrijding van deze ter­mijn moet de klant Sel­as & Part­ners schrif­te­lijk in gebre­ke stellen.

15. Opzeg­gen over­een­komst dienst voor bepaal­de tijd

 1. De klant of con­su­ment kan een over­een­komst betref­fen­de een dienst die voor bepaal­de tijd is aan­ge­gaan niet eer­der dan na 1 (één) jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de mini­mum loop­tijd van 1 (één) jaar kan voor­noem­de over­een­komst opge­zegd wor­den door de klant met inacht­ne­ming van een opzeg­ter­mijn van 2 maanden.
 3. Na afloop van de mini­mum loop­tijd van 1 (één) jaar kan voor­noem­de over­een­komst opge­zegd wor­den door een con­su­ment met inacht­ne­ming van een opzeg­ter­mijn van 1 (één) maand.
 4. Indien de over­een­komst betref­fen­de een dienst voor min­der dan 1 (één) jaar is aan­ge­gaan, dan is de over­een­komst tus­sen­tijds niet opzegbaar.

16. Geheim­hou­ding

 1. De klant houdt iede­re infor­ma­tie (in wel­ke vorm dan ook) die hij van Sel­as & Part­ners ont­vangt geheim.
 2. Het­zelf­de geldt voor alle ande­re infor­ma­tie betref­fen­de Sel­as & Part­ners waar­van de klant weet of redelijker­wijs kan ver­moe­den dat deze geheim of ver­trou­we­lijk is, dan wel waar­van hij kan ver­wach­ten dat ver­sprei­ding ervan Sel­as & Part­ners scha­de kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodi­ge maat­re­ge­len om te waar­bor­gen dat hij de in lid 1 en 2 genoem­de infor­ma­tie ook geheimhoudt.
 4. De in dit arti­kel omschre­ven geheim­hou­dings­plicht geldt niet voor informatie: 
  • die al open­baar was voor­dat de klant deze infor­ma­tie ver­nam of die later open­baar is gewor­den zon­der dat dit het gevolg was van een schen­ding van de geheim­hou­dings­plicht van de klant
  • die door de klant open­baar gemaakt wordt op grond van een wet­te­lij­ke plicht
 5. De in dit arti­kel omschre­ven geheim­hou­dings­plicht geldt voor de duur van de onder­lig­gen­de over­een­komst en voor een peri­o­de van 3 jaar na afloop daarvan.

17. Boe­te­be­ding

 1. Indien de ande­re par­tij het arti­kel van deze alge­me­ne voor­waar­den over geheim­hou­ding of over intel­lec­tu­eel eigen­dom over­treedt, dan ver­beurt hij voor elke over­tre­ding ten behoe­ve van Sel­as & Part­ners een onmid­del­lijk opeis­ba­re boete. 
  • is de ande­re par­tij een con­su­ment dan bedraagt deze boe­te € 1.000
  • is de ande­re par­tij een rechts­per­soon dan bedraagt deze boe­te € 5.000
 2. Daar­naast ver­beurt de ande­re par­tij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoem­de bedrag voor elke dag dat die over­tre­ding voortduurt.
 3. Voor het ver­beu­ren van deze boe­te is geen voor­af­gaan­de inge­bre­ke­stel­ling of gerech­te­lij­ke pro­ce­du­re nodig. Ook hoeft er geen spra­ke te zijn van eni­ge vorm van schade.
 4. Het ver­beu­ren van de in het eer­ste lid van dit arti­kel bedoel­de boe­te doet geen afbreuk aan de ove­ri­ge rech­ten van Sel­as & Part­ners waar­on­der zijn recht om naast de boe­te scha­de­ver­goe­ding te vorderen.

18. Vrij­wa­ring

De klant vrij­waart Sel­as & Part­ners tegen alle aan­spra­ken van der­den die ver­band hou­den met de door Sel­as & Part­ners gele­ver­de pro­duc­ten en/of diensten.

19. Klach­ten

 1. De klant dient een door Sel­as & Part­ners gele­verd pro­duct of ver­leen­de dienst zo spoe­dig moge­lijk te onder­zoe­ken op even­tu­e­le tekortkomingen.
 2. Beant­woordt een gele­verd pro­duct of ver­leen­de dienst niet aan het­geen de klant rede­lij­ker­wijs van de over­een­komst mocht ver­wach­ten, dan dient de klant Sel­as & Part­ners daar­van zo spoe­dig moge­lijk, doch in ieder geval bin­nen 1 maand na con­sta­te­ring van de tekort­ko­min­gen, op de hoog­te te stellen.
 3. Con­su­men­ten die­nen Sel­as & Part­ners uiter­lijk bin­nen 2 maan­den na con­sta­te­ring van de tekort­ko­min­gen hier­van op de hoog­te te stellen.
 4. De klant geeft daar­bij een zo gede­tail­leerd moge­lij­ke omschrij­ving van de tekort­koming, zodat Sel­as & Part­ners in staat is hier­op ade­quaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrek­king heeft op een over­een­komst tus­sen partijen.
 6. Indien een klacht betrek­king heeft op lopen­de werk­zaam­he­den, kan dit er in ieder geval niet toe lei­den dat Sel­as & Part­ners gehou­den kan wor­den om ande­re werk­zaam­he­den te ver­rich­ten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien de klant onte­vre­den is over de dienst­ver­le­ning van Sel­as & Part­ners, deelt de klant dit zo spoe­dig moge­lijk mee aan Sel­as & Part­ners en zul­len par­tij­en pro­be­ren om tot een infor­me­le oplos­sing te komen.
 8. Wan­neer de in lid 7 gevolg­de weg uit­ein­de­lijk niet tot een vol­doen­de oplos­sing leidt, kan de klant zijn zaak voor­leg­gen bij de Recht­bank Lim­burg door mid­del van een gerech­te­lij­ke procedure.

20. Inge­bre­ke­stel­ling

 1. De klant dient inge­bre­ke­stel­lin­gen schrif­te­lijk ken­baar te maken aan Sel­as & Partners.
 2. Het is de ver­ant­woor­de­lijk­heid van de klant dat een inge­bre­ke­stel­ling Sel­as & Part­ners ook daad­wer­ke­lijk (tij­dig) bereikt.

21. Hoof­de­lij­ke aan­spra­ke­lijk­heid klant

Als Sel­as & Part­ners een over­een­komst aan­gaat met meer­de­re klan­ten, is ieder van hen hoof­de­lijk aan­spra­ke­lijk voor de vol­le­di­ge bedra­gen die zij op grond van die over­een­komst aan Sel­as & Part­ners ver­schul­digd zijn.

22. Aan­spra­ke­lijk­heidSel­as & Partners

 1. Sel­as & Part­ners is uit­slui­tend aan­spra­ke­lijk voor eni­ge scha­de die de klant lijdt indien en voor zover die scha­de is ver­oor­zaakt door opzet of bewus­te roekeloosheid.
 2. Indien Sel­as & Part­ners aan­spra­ke­lijk is voor eni­ge scha­de, is het slechts aan­spra­ke­lijk voor direc­te scha­de die voort­vloeit uit of ver­band houdt met de uit­voe­ring van een overeenkomst.
 3. Sel­as & Part­ners is nooit aan­spra­ke­lijk voor indi­rec­te scha­de, zoals gevolg­scha­de, gederf­de winst, gemis­te bespa­rin­gen of scha­de aan derden.
 4. Indien Sel­as & Part­ners aan­spra­ke­lijk is, is deze aan­spra­ke­lijk­heid beperkt tot het bedrag dat door een geslo­ten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uit­be­taald en bij gebre­ke van (vol­le­di­ge) uit­ke­ring door een ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij van het scha­de­be­drag is de aan­spra­ke­lijk­heid beperkt tot het (gedeel­te van het) fac­tuur­be­drag waar­op de aan­spra­ke­lijk­heid betrek­king heeft.
 5. Alle afbeel­din­gen, foto’s, kleu­ren, teke­nin­gen, omschrij­vin­gen op de web­si­te of in een cata­lo­gus zijn slechts indi­ca­tief en gel­den slechts bij bena­de­ring en kun­nen geen aan­lei­ding zijn tot scha­de­ver­goe­ding en/of (gedeel­te­lij­ke) ont­bin­ding van de over­een­komst en/of opschor­ting van eni­ge verplichting.

23. Ver­val­ter­mijn

Elk recht van de klant op scha­de­ver­goe­ding van Sel­as & Part­ners ver­valt in elk geval 12 maan­den na de gebeur­te­nis waar­uit de aan­spra­ke­lijk­heid direct of indi­rect voort­vloeit. Hier­mee wordt niet uit­ge­slo­ten het bepaal­de in arti­kel 6:89 van het Bur­ger­lijk Wetboek.

24. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de over­een­komst te ont­bin­den wan­neer Sel­as & Part­ners toe­re­ken­baar tekort­schiet in de nako­ming van zijn ver­plich­tin­gen, ten­zij deze tekort­ko­ming, gezien haar bij­zon­de­re aard of gerin­ge bete­ke­nis, de ont­bin­ding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nako­ming van de ver­plich­tin­gen door Sel­as & Part­ners niet blij­vend of tij­de­lijk onmo­ge­lijk, dan kan ont­bin­ding pas plaats­vin­den nadat Sel­as & Part­ners in ver­zuim is.
 3. Sel­as & Part­ners heeft het recht de over­een­komst met de klant te ont­bin­den, indien de klant zijn ver­plich­tin­gen uit de over­een­komst niet vol­le­dig of niet tij­dig nakomt, dan wel indien Sel­as & Part­ners ken­nis heeft geno­men van omstan­dig­he­den die hem goe­de grond geven om te vre­zen dat de klant zijn ver­plich­tin­gen niet behoor­lijk zal kun­nen nakomen.

25. Over­macht

 1. In aan­vul­ling op het bepaal­de in arti­kel 6:75 Bur­ger­lijk Wet­boek geldt dat een tekort­ko­ming van Sel­as & Part­ners in de nako­ming van eni­ge ver­plich­ting ten aan­zien van de klant niet aan Sel­as & Part­ners kan wor­den toe­ge­re­kend in een van de wil van Sel­as & Part­ners onaf­han­ke­lij­ke situ­a­tie, waar­door de nako­ming van zijn ver­plich­tin­gen ten aan­zien van de klant geheel of gedeel­te­lijk wordt ver­hin­derd of waar­door de nako­ming van zijn ver­plich­tin­gen in redelijk­heid niet van Sel­as & Part­ners kan wor­den verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoem­de over­macht­si­tu­a­tie wor­den ook — doch niet uit­slui­tend — gere­kend: nood­toe­stand (zoals bur­ger­oor­log, opstand, rel­len, natuur­ram­pen, etc.); wan­pres­ta­ties en over­macht van toe­le­ve­ran­ciers, bezor­gers of ande­re der­den; onver­wach­te stroom‑, elek­tri­ci­teits- internet‑, com­pu­ter- en tele­com­sto­rin­gen; computer­virussen, sta­kin­gen, over­heids­maat­re­ge­len, onvoor­zie­ne ver­voers­pro­ble­men, slech­te weers­om­stan­dig­he­den en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een over­macht­si­tu­a­tie voor­doet waar­door Sel­as & Part­ners 1 of meer ver­plich­tin­gen naar de klant niet kan nako­men, dan wor­den die ver­plich­tin­gen opge­schort tot­dat Sel­as & Part­ners er weer aan kan voldoen.
 4. Van­af het moment dat een over­macht­si­tu­a­tie ten min­ste 30 kalen­der­da­gen heeft geduurd, mogen bei­de par­tij­en de over­een­komst schrif­te­lijk geheel of gedeel­te­lijk ontbinden.
 5. Sel­as & Part­ners is in een over­macht­si­tu­a­tie geen enke­le (schade)vergoeding ver­schul­digd, ook niet als het als gevolg van de over­macht­toe­stand enig voor­deel geniet.

26. Wij­zi­ging van de overeenkomst 

Indien na het afslui­ten van de over­een­komst voor de uit­voe­ring ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wij­zi­gen of aan te vul­len, pas­sen par­tij­en tij­dig en in onder­ling over­leg de over­een­komst dien­over­een­kom­stig aan.

27. Wij­zi­ging alge­me­ne voorwaarden

 1. Sel­as & Part­ners is gerech­tigd deze alge­me­ne voor­waar­den te wij­zi­gen of aan te vullen.
 2. Wij­zi­gin­gen van onder­ge­schikt belang kun­nen te allen tij­de wor­den doorgevoerd.
 3. Gro­te inhou­de­lij­ke wij­zi­gin­gen zal Sel­as & Part­ners zoveel moge­lijk voor­af met de klant bespreken.
 4. Con­su­men­ten zijn gerech­tigd bij een wezen­lij­ke wij­zi­ging van de alge­me­ne voor­waar­den de over­een­komst op te zeggen.

28. Over­gang van rechten

 1. Rech­ten van de klant uit een over­een­komst tus­sen par­tij­en kun­nen niet aan der­den wor­den over­ge­dra­gen zon­der de voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke instem­ming van Sel­as & Partners.
 2. Deze bepa­ling geldt als een beding met goe­de­ren­rech­te­lij­ke wer­king zoals bedoeld in arti­kel 3:83, twee­de lid, Bur­ger­lijk Wetboek.

29. Gevol­gen nie­tig­heid of vernietigbaarheid

 1. Wan­neer één of meer­de­re bepa­lin­gen van deze alge­me­ne voor­waar­den nie­tig of ver­nie­tig­baar blij­ken, dan tast dit de ove­ri­ge bepa­lin­gen van deze voor­waar­den niet aan.
 2. Een bepa­ling die nie­tig of ver­nie­tig­baar is, wordt in dat geval ver­van­gen door een bepa­ling die het dichtst in de buurt komt van wat Sel­as & Part­ners bij het opstel­len van de voor­waar­den op dat punt voor ogen had.

30.Toepasselijk recht en bevoeg­de rechter

 1. Op iede­re over­een­komst tus­sen par­tij­en is uit­slui­tend het Neder­lands recht van toepassing.
 2. De recht­bank Lim­burg is exclu­sief bevoegd om ken­nis te nemen van even­tu­e­le geschil­len tus­sen par­tij­en, ten­zij de wet dwin­gend anders voorschrijft.

Laat­ste ver­sie 1 maart 2022