Een sales gedre­ven orga­ni­sa­tie bou­wen?

Of de pres­ta­ties van uw sale­s­team ver­be­te­ren?

Een sales gedre­ven orga­ni­sa­tie bouwen?

Of de pres­ta­ties van uw sale­s­team verbeteren?

Over ons

We ont­wik­kel­den de Sel­as & Part­ners-metho­de, onze manier om uw sales te ver­be­te­ren. We wil­len de klant beter begrij­pen, van­af het eer­ste moment. Wat hem drijft, de exper­ti­se die het bedrijf in de loop der jaren heeft ont­wik­keld, de manier waar­op de sales orga­ni­sa­tie beweegt, de resul­ta­ten die wor­den geboekt en de dro­men die er zijn over groei­en en het cre­ë­ren van meer waar­de voor de orga­ni­sa­tie en de klan­ten; we wil­len het alle­maal begrij­pen. Zodat wij een beter beeld krij­gen van de ech­te case.

Omdat we je zul­len uit­da­gen om anders te wer­ken, zon­der twij­fel. Way­ne Dyer zei ooit: “Ver­an­der de manier waar­op je naar din­gen kijkt en de din­gen waar je naar kijkt ver­an­de­ren”. Wees anders, pro­beer er anders naar te kij­ken en laat de mede­wer­kers anders kij­ken naar de uit­da­gin­gen die voor hen lig­gen. Zodat ze beter begrij­pen waar uw gro­te­re plaat­je is en jul­lie geza­men­lijk rea­lis­ti­sche doe­len kun­nen berei­ken, om in de toe­komst meer groei en meer waar­de te creëren.

Dat is ons doel!

Onze kern­waar­den zijn:

  • Klant­ge­richt. Den­ken en han­de­len van­uit het per­spec­tief van de klant. In lijn met waar ons bedrijf voor staat: we kij­ken altijd van­uit de klant.
  • Onder­ne­mer­schap. Wij zijn onder­ne­mers en het resul­taat waar we het over eens zijn is wat ons drijft.
  • Hel­der­heid. Het mag niet ondui­de­lijk zijn in wie we zijn en wat we doen; zeg­gen wat we doen en doen wat we zeggen.

LEES MEER OVER ONZE DIENSTEN

Over ons

We ont­wik­kel­den de Sel­as & Part­ners-metho­de, onze manier om uw sales te ver­be­te­ren. We wil­len de klant beter begrij­pen, van­af het eer­ste moment. Wat hem drijft, de exper­ti­se die het bedrijf in de loop der jaren heeft ont­wik­keld, de manier waar­op de sales orga­ni­sa­tie beweegt, de resul­ta­ten die wor­den geboekt en de dro­men die er zijn over groei­en en het cre­ë­ren van meer waar­de voor de orga­ni­sa­tie en de klan­ten; we wil­len het alle­maal begrij­pen. Zodat wij een beter beeld krij­gen van de ech­te case.

Omdat we je zul­len uit­da­gen om anders te wer­ken, zon­der twij­fel. Way­ne Dyer zei ooit: “Ver­an­der de manier waar­op je naar din­gen kijkt en de din­gen waar je naar kijkt ver­an­de­ren”. Wees anders, pro­beer er anders naar te kij­ken en laat de mede­wer­kers anders kij­ken naar de uit­da­gin­gen die voor hen lig­gen. Zodat ze beter begrij­pen waar uw gro­te­re plaat­je is en jul­lie geza­men­lijk rea­lis­ti­sche doe­len kun­nen berei­ken, om in de toe­komst meer groei en meer waar­de te creëren.

Dat is ons doel!

Onze kern­waar­den zijn:

  • Klant­ge­richt. Den­ken en han­de­len van­uit het per­spec­tief van de klant. In lijn met waar ons bedrijf voor staat: we kij­ken altijd van­uit de klant.
  • Onder­ne­mer­schap. Wij zijn onder­ne­mers en het resul­taat waar we het over eens zijn is wat ons drijft.
  • Hel­der­heid. Het mag niet ondui­de­lijk zijn in wie we zijn en wat we doen; zeg­gen wat we doen en doen wat we zeggen.

LEES MEER OVER ONZE DIENSTEN

Ont­moet onze experts!

Wal­ter en Math bren­gen meer dan 50 jaar erva­ring in sales samen en druk­ken deze erva­ring uit in een nieu­we manier van wer­ken; de Sel­as-manier van wer­ken. David brengt maat­schap­pe­lij­ke en tech­no­lo­gi­sche trends uit zijn oplei­ding samen en kijkt van daar­uit naar pro­ces­sen in orga­ni­sa­ties en ana­ly­seert knel­pun­ten voor oplossingen.

Wal­ter Mesterom

Part­ner, Oprichter

“Altijd den­ken in waar­de cre­a­tie voor klan­ten; out­si­de-in, dat is waar Sel­as & Part­ners voor staat”

Wal­ter heeft meer dan 30 jaar erva­ring in sales — en account­ma­na­ge­ment in de pro­ces- en maak­in­du­strie. Heeft van­uit de zij­de van de opdracht­ge­ver meer dan 400 pro­ject- en advies­op­drach­ten bege­leid en met suc­ces afgerond.

Wal­ter Mesterom

Part­ner, Oprichter

“Altijd den­ken in waar­de cre­a­tie voor klan­ten; out­si­de-in, dat is waar Sel­as & Part­ners voor staat”

Wal­ter heeft meer dan 30 jaar erva­ring in sales — en account­ma­na­ge­ment in de pro­ces- en maak­in­du­strie. Heeft van­uit de zij­de van de opdracht­ge­ver meer dan 400 pro­ject- en advies­op­drach­ten bege­leid en met suc­ces afgerond.

Math Wau­thlé

Part­ner

“Ana­ly­tisch, scherp­zin­nig, resul­taat­ge­richt, ver­vaar­lijk vrien­de­lijk met humor, com­pas­sie en tact”

Math brengt van­uit zijn bedrijf Peer­Com­pa­ny zijn spe­ci­fie­ke ken­nis en erva­ring op het gebied van mana­ge­ment en team­ont­wik­ke­ling, account based sales devel­op­ment & out­si­de-in cul­tuur ont­wik­ke­ling. Zijn doel is om een gezon­de samen­wer­king op te bou­wen met een ster­ke focus op de behoef­ten van de klant.

Math Wau­thlé

Part­ner

“Ana­ly­tisch, scherp­zin­nig, resul­taat­ge­richt, ver­vaar­lijk vrien­de­lijk met humor, com­pas­sie en tact”

Math brengt van­uit zijn bedrijf Peer­Com­pa­ny zijn spe­ci­fie­ke ken­nis en erva­ring op het gebied van mana­ge­ment en team­ont­wik­ke­ling, account based sales devel­op­ment & out­si­de-in cul­tuur ont­wik­ke­ling. Zijn doel is om een gezon­de samen­wer­king op te bou­wen met een ster­ke focus op de behoef­ten van de klant.

David Mes­ter­om

jr. Con­sul­tant

“Een oplos­sing is alleen haal­baar als het pro­bleem eerst wordt geï­den­ti­fi­ceerd en erkend”

David is een juni­or Con­sul­tant die geïn­te­res­seerd is in het zien van zake­lij­ke kan­sen door mid­del van maat­schap­pe­lij­ke en tech­no­lo­gi­sche trends. Hij is ver­ant­woor­de­lijk voor het in kaart bren­gen van de pro­ces­sen van orga­ni­sa­ties, het zoe­ken naar knel­pun­ten en moge­lij­ke oplos­sin­gen. De rela­tie tus­sen mens en pro­ces in een orga­ni­sa­tie is wat hem intrigeert.

David Mes­ter­om

jr. Con­sul­tant

“Een oplos­sing is alleen haal­baar als het pro­bleem eerst wordt geï­den­ti­fi­ceerd en erkend”

David is een juni­or Con­sul­tant die geïn­te­res­seerd is in het zien van zake­lij­ke kan­sen door mid­del van maat­schap­pe­lij­ke en tech­no­lo­gi­sche trends. Hij is ver­ant­woor­de­lijk voor het in kaart bren­gen van de pro­ces­sen van orga­ni­sa­ties, het zoe­ken naar knel­pun­ten en moge­lij­ke oplos­sin­gen. De rela­tie tus­sen mens en pro­ces in een orga­ni­sa­tie is wat hem intrigeert.

Maak een praat­je met ons!

Wil jij een sales gedre­ven orga­ni­sa­tie bou­wen? Of de sales pres­ta­ties van uw team ver­be­te­ren? Neem con­tact op!

Neder­land

Bel­gië

    De gege­vens die in dit for­mu­lier wor­den ver­werkt, wor­den alleen ver­werkt om uw vra­gen te beant­woor­den en zul­len niet voor ande­re doel­ein­den. Lees hier meer over in ons pri­va­cy beleid.