Denk anders­om in sales

Van bui­ten naar bin­nen in plaats van bin­nen naar bui­ten

Denk anders­om in sales

Van bui­ten naar bin­nen in plaats van bin­nen naar buiten

Onze dien­sten

Sel­as & Part­ners heeft een pas­sie voor sales en sales­ma­na­ge­ment. We stel­len onze klan­ten in staat hun salespo­ten­ti­eel te ont­slui­ten en we ont­wer­pen en imple­men­te­ren op maat gemaak­te pro­ces­sen. Als advi­seur en coach zijn we een ver­trouw­de part­ner in het bege­lei­den van onze klan­ten gedu­ren­de de ver­an­de­rin­gen in het sales tra­ject. En tot slot kun­nen we des­ge­vraagd onze rol ver­vul­len als onaf­han­ke­lijk, maar geïn­te­greerd onder­deel van het sales team van de klant.

Hoe kun­nen wij u helpen?

Ver­be­te­ren is ons tover­woord. We ont­wik­kel­den de Sel­as & Part­ners-metho­de, onze manier om uw sales te ver­be­te­ren. We wer­ken samen met de sales orga­ni­sa­tie en het mana­ge­ment van het bedrijf om de vaar­dig­he­den van elke pro­fes­si­o­nal te ver­be­te­ren. We zul­len de juis­te sfeer cre­ë­ren voor het ver­wer­ven van pro­jec­ten en refe­ren­tie-accounts in doel­mark­ten en goe­de leads te cre­ë­ren als basis voor ver­de­re groei.

Stra­te­gie & afstemming

Her­for­mu­le­ren van de sales stra­te­gie en de nieu­we stra­te­gie en werk­wij­ze met het sale­s­team afstemmen.

Team­be­oor­de­ling

Beoor­deel het team en defi­ni­eer de bes­te oplos­sing voor uw spe­ci­fie­ke situatie.

Ver­be­te­ring & ontwikkeling

Ver­be­ter of ont­wik­kel het sales­pro­ces; de Sel­as manier van wer­ken om uw sales pro­ces te verbeteren.

Klant­be­trok­ken­heid

Betrek uw klan­ten door hen te ont­moe­ten en uit te leg­gen wat uw bedrijf van plan is.

Stra­te­gie & afstemming

Her­for­mu­le­ren van de sales stra­te­gie en de nieu­we stra­te­gie en werk­wij­ze met het sale­s­team afstemmen.

Team­be­oor­de­ling

Beoor­deel het team en defi­ni­eer de bes­te oplos­sing voor uw spe­ci­fie­ke situatie.

Ver­be­te­ring & ontwikkeling

Ver­be­ter of ont­wik­kel het sales­pro­ces; de Sel­as manier van wer­ken om uw sales pro­ces te verbeteren.

Klant­be­trok­ken­heid

Betrek uw klan­ten door hen te ont­moe­ten en uit te leg­gen wat uw bedrijf van plan is.

Opti­ma­li­sa­tie

Wij wer­ken samen met uw sales pro­fes­si­o­nals door mid­del van coa­ching en trai­ning. Dat doen we met humor, com­pas­sie en takt. Dit kan bege­lei­ding zijn van mana­ge­ment en teams in hun ont­wik­ke­ling, waar­bij naast de winst ook nadruk­ke­lijk wordt gewerkt aan de pijnpunten.

Wil jij een sales gedre­ven orga­ni­sa­tie bou­wen? Of de sales pres­ta­ties van uw team verbeteren?

Wil jij een sales gedre­ven orga­ni­sa­tie bou­wen? Of de sales pres­ta­ties van uw team verbeteren?

CONTACTEER ONS
CONTACTEER ONS

Met de pro­fes­si­o­ne­le hulp van Sel­as & Part­ners heb­ben we gedu­ren­de een pro­ces van 7 maan­den onze sales stra­te­gie geher­de­fi­ni­eerd en nieu­we waar­de pro­po­si­ties voor de markt vast­ge­steld, een nieu­we en ver­be­ter­de sales orga­ni­sa­tie opge­zet en nieu­we sales pro­ces­sen geïmplementeerd.

Vogelsang Elec­tro­mo­to­ren GmbH, Bochum 
Op basis van een sales assess­ment heeft Sel­as & Part­ners ons bege­leid in het after-mar­ket domein door hun Bensaou-model te imple­men­te­ren, onder­steu­ning in con­tent cre­a­tie toe­ge­voegd om de waar­de pro­po­si­tie te ont­wik­ke­len, het sales pro­gram­ma te meten door ver­schil­len­de stap­pen te vali­de­ren (account­plan­nen, imple­men­ta­tie en gebruik van CRM, ande­re) en heeft ons een ste­vi­ge uit­da­ging in account & sales mana­ge­ment gegeven.
EKK Eag­le Sim­rax BV, Kerkrade 

Sel­as & Part­ners bracht de hui­di­ge sales effec­ti­vi­teit van Baten­burg in beeld en defi­ni­eer­de het nieu­we sales excel­len­ce pro­gram­ma, inclu­sief de waar­de pro­po­si­tie voor onze nieu­we aan­pak in de smart indu­strie voor de mechat­ro­ni­ca markt.

Baten­burg BV, Rotterdam 

Check­list

Sel­as & Part­ners heeft een pas­sie voor sales en sales­ma­na­ge­ment. Onze acti­vi­tei­ten zijn drie­le­dig. Ten eer­ste stel­len we onze klan­ten in staat hun sales poten­ti­eel te ont­slui­ten. Als advi­seur en coach zijn we een ver­trouw­de part­ner in het bege­lei­den van onze klan­ten door de ver­an­de­rin­gen in het sales tra­ject. Ten twee­de doen we onder­zoek om te begrij­pen waar­om en hoe bedrij­ven de bes­te pres­ta­ties kun­nen leve­ren in hun seg­ment. En tot slot kun­nen we des­ge­vraagd onze rol ver­vul­len als onaf­han­ke­lijk, maar geïn­te­greerd onder­deel van het sale­s­team van de klant.

Maak een praat­je met ons!

Wil jij een sales gedre­ven orga­ni­sa­tie bou­wen? Of de sales pres­ta­ties van uw team ver­be­te­ren? Neem con­tact op!

Neder­land

Bel­gië

    De gege­vens die in dit for­mu­lier wor­den ver­werkt, wor­den alleen ver­werkt om uw vra­gen te beant­woor­den en zul­len niet voor ande­re doel­ein­den. Lees hier meer over in ons pri­va­cy beleid.