Indu­stry 4.0, ook wel bekend als de vier­de indu­stri­ë­le revo­lu­tie, is de vol­gen­de gro­te ver­an­de­ring in de manier waar­op we pro­du­ce­ren en waar­de cre­ë­ren. Deze ver­an­de­ring heeft gro­te gevol­gen voor de manier waar­op B2B-ver­ko­pen plaats­vin­den en hier­op inspe­len zal de toe­komst van jouw bedrijf bepa­len. Een van de belang­rijk­ste manie­ren waar­op Indu­stry 4.0 de B2B-ver­koop zal beïn­vloe­den, is door de intro­duc­tie van nieu­we tech­no­lo­gie­ën zoals het Inter­net of Things (IoT), big data, AI en machi­ne learning. Deze tech­no­lo­gie­ën zul­len bedrij­ven in staat stel­len om meer gege­vens te ver­za­me­len en te ana­ly­se­ren dan ooit tevo­ren, waar­door ze bete­re beslis­sin­gen kun­nen nemen en hun ver­koop­pro­ces kun­nen opti­ma­li­se­ren. Een voor­beeld hier­van is data ana­ly­se­ren van de inter­ac­ties met klan­ten door de sales­for­ce en met behulp van machi­ne learning, patro­nen in het gedrag van sales ont­dek­ken die effec­tief zijn om deals te winnen.

Ver­an­de­ring bin­nen B2B-verkoop

Daar­naast zal Indu­stry 4.0 ook lei­den tot een gro­te­re mate van auto­ma­ti­se­ring in de B2B-ver­koop. Dit zal niet alleen resul­te­ren in een effi­ci­ën­ter ver­koop­pro­ces, maar ook in een ver­schui­ving van de rol van de ver­ko­per. Ver­ko­pers zul­len meer ver­an­de­ren in con­sul­tants en advi­seurs, in plaats van alleen maar pro­duc­ten te ver­ko­pen. Nog belang­rij­ker wordt de ambi­tie van de klant te begrij­pen en te kun­nen ver­ta­len naar een oplos­sing waar het pro­duct wat ver­kocht wordt een belang­rijk onder­deel van is.

Opkomst van digi­ta­le platforms

Een van de belang­rijk­ste manie­ren waar­op Indu­stry 4.0 de B2B-ver­koop zal beïn­vloe­den, is door de intro­duc­tie van nieu­we tech­no­lo­gie­ën zoals het Inter­net of Things (IoT), big data, AI en machi­ne learning. Deze tech­no­lo­gie­ën zul­len bedrij­ven in staat stel­len om meer gege­vens te ver­za­me­len en te ana­ly­se­ren dan ooit tevo­ren, waar­door ze bete­re beslis­sin­gen kun­nen nemen en hun ver­koop­pro­ces kun­nen opti­ma­li­se­ren. Een voor­beeld hier­van is data ana­ly­se­ren van de inter­ac­ties met klan­ten door de sales­for­ce en met behulp van machi­ne learning, patro­nen in het gedrag van sales ont­dek­ken die effec­tief zijn om deals te winnen.

Kort­om, Indu­stry 4.0 zal ook een revo­lu­tie teweeg­bren­gen in de B2B- ver­koop. De vraag is dan ook rele­vant in wel­ke mate jouw bedrijf klaar isvoor deze nieu­we ont­wik­ke­lin­gen. Met de Sel­as Rea­li­ty Check breng je dit in kaart en zie je waar voor jouw orga­ni­sa­tie de belang­rijk­ste kan­sen liggen.

Wil je hier meer over weten, neem dan con­tact met mij op: walter.mesterom@selas-partners.com