Elke orga­ni­sa­tie werkt met pro­ces­sen om de effi­ci­ën­tie te ver­ho­gen en om orde en con­sis­ten­tie te bewa­ren. Als gevolg van inter­ne of exter­ne fac­to­ren wor­den pro­ces­sen na ver­loop van tijd vaak inef­fi­ci­ënt. Van­daar de nood­zaak om op regel­ma­ti­ge basis een ver­be­ter­tra­ject op te star­ten. We laten u zome­teen ken­nis­ma­ken met de Sel­as Rea­li­ty Check; wat het is en hoe we het gebrui­ken om ver­be­ter­tra­jec­ten voor onze klan­ten suc­ces­vol aan te stu­ren en te begeleiden.

Waar­om een ver­be­ter­tra­ject opstarten?

Onze experts komen regel­ma­tig aan tafel bij bedrij­ven en orga­ni­sa­ties met het ver­zoek een ver­be­ter­tra­ject op gang te bren­gen. De rede­nen zijn zeer divers, zoals:

  • Een dalen­de omzet
  • Een ster­ke concurrentie
  • De vraag in de markt blijft ach­ter of neemt toe

  • De klant­be­hoef­te verandert

  • Er is behoef­te aan of zelfs nood­zaak tot innovatie

Tij­dens deze gesprek­ken heeft het mana­ge­ment meest­al al een paar oplos­sings­rich­tin­gen voor ogen en wenst die voort­va­rend uit te rol­len. Dank­zij onze exper­ti­se heb­ben wij tot nu toe voor veel tevre­den, terug­ke­ren­de klan­ten ver­be­ter­tra­jec­ten geï­ni­ti­eerd en begeleid.

Wat zijn onze belang­rijk­ste basis suc­ces­fac­to­ren in onze werk­wij­ze, nog voor­dat een ver­be­ter­tra­ject start?

  • Onze klan­ten zijn bereid om te inves­te­ren in een rea­li­ty check die een meer-dimen­si­o­naal beeld geeft van de nood­zaak om te ver­an­de­ren en de poten­tie van hun organisatie

  • Onze klan­ten nemen de men­sen van­af het begin mee in de rich­ting van komen­de ver­an­de­rin­gen. Ze zijn van­af het begin min of meer mede-eige­naar van de toekomst

  • Onze klan­ten krij­gen van ons een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re kijk op (nood­za­ke­lij­ke) veranderingsgebieden

Sel­as Rea­li­ty Check

Met onze jaren­lan­ge erva­ring in tal­lo­ze ver­be­ter­tra­jec­ten, ont­dek­ken we dat inzicht in de rea­li­teit de groot­ste suc­ces­fac­tor is bij ver­an­de­ring. Daar­naast mer­ken we ook dat het betrek­ken en bin­den van mede­wer­kers bin­nen een orga­ni­sa­tie erg belang­rijk is gewor­den. Om onze klan­ten opti­maal te kun­nen onder­steu­nen in hun ver­an­der­tra­ject, heb­ben we een pro­duct ont­wik­keld dat Sel­as Rea­li­ty Check heet. Dus hoe ziet het eruit en waar­om is het zo bijzonder?

Con­clu­sie

Zoals u ziet zor­gen wij voor een trans­pa­ran­te manier van wer­ken zodat de best moge­lij­ke oplos­sing aan­sluit bij de wer­ke­lij­ke situ­a­tie in uw orga­ni­sa­tie. Boven­dien vormt uw omge­ving (markt) de basis van een moge­lijk ver­be­ter­tra­ject waar­bij onze experts uiter­aard hun toe­ge­voeg­de waar­de zul­len leve­ren. Heeft u een vraag of wilt u meer weten over onze Sel­as Rea­li­ty Check? Neem dan con­tact met ons op, we staan altijd klaar om u te helpen!