In 2016 zijn we gestart van­uit een ande­re team­set­ting en heb­ben we een vijf­tal advies­pro­jec­ten uit­ge­voerd. Van die vijf waren er drie zeer de moei­te waard; we heb­ben een goe­de klik gemaakt met de klant en de opdrach­ten zijn vol­le­dig opgeleverd.

In deze pro­jec­ten leken ver­schil­len­de stap­pen zoals sales­stra­te­gie, waar­de pro­po­si­ties, een nieu­we ver­koop­or­ga­ni­sa­tie & geïm­ple­men­teer­de pro­ces­sen en een uit­da­ging op account- en sales­ma­na­ge­ment onvermijdelijk.

Bij Vogelsang waren sales­stra­te­gie en her­zie­ning en her­schik­king van de waar­de pro­po­si­ties erg belang­rijk om de doe­len voor het hele team en alle klan­ten in de ver­schil­len­de mark­ten dui­de­lij­ker te stel­len. Bij EKK Eag­le open­de de defi­ni­tie van het Bensaou-klant­mo­del veel ogen, ter­wijl de betrok­ken­heid bij die­zelf­de klan­ten met meer gede­fi­ni­eer­de stap­pen in sales­be­heer ook erg belang­rijk was. Met Baten­burg brach­ten we de sale­sef­fec­ti­vi­teit van het team in beeld en defi­ni­eer­den we nieu­we waar­de pro­po­si­ties voor de Mechatronica-markt.

De komen­de maan­den gaan we onze pres­ta­ties bij die klan­ten eva­lu­e­ren om te kij­ken op wel­ke manier de klant nog steeds de door ons gede­fi­ni­eer­de aan­pak hanteert.