David Mes­ter­om begint iets terug­hou­den­der aan het gesprek dan Wal­ter en Math. Is niet direct een spraak­wa­ter­val. Maar als hij een­maal op dreef is, zie ik dezelf­de twin­ke­ling in zijn ogen en hoor ik het­zelf­de enthou­si­as­me. “Dat ik erbij ben, bij het begin van een bedrijf en mee­werk aan de groei ervan, is een voor­recht.” David doet bij Sel­as & Part­ners het ‘opruim­werk’ zoals hij dat noemt. En dat is een eer­vol­le taak. “Admi­ni­stra­tie, IT en uit­voe­ring lig­gen op mijn bord. Math en Wal­ter zijn de pra­ters met de plan­nen en de visies, ik bedenk hoe we snel en effi­ci­ënt kun­nen doen wat zij willen.”

De Rea­li­ty Check is een goed voor­beeld van Davids werk. “Ik ben eerst gaan klooi­en in Excel. Het luk­te me niet om alle func­ties daar­in uit te voe­ren. Toen ben ik gaan Goog­e­len naar ande­re softwareprogramma’s. Uit­ein­de­lijk kocht ik een pro­gram­ma waar ik nog wat zaken in heb aan­ge­past met de hulp van Medi­aan, een IT bedrijf in Heer­len. Als Math en ik de Rea­li­ty Check doen bij een klant, moet dat natuur­lijk vlot lopen. Omdat David ook wil dat alles digi­taal soe­pel ver­loopt, was de vol­gen­de stap om de pre­sen­ta­tie­mo­ge­lijk­he­den van de Rea­li­ty Check te ver­be­te­ren, bij­voor­beeld via Teams. “Ik kijk naar ver­schil­len­de apps die het moge­lijk maken om het scherm te bevrie­zen zodat het publiek niet ziet dat we onder­tus­sen iets ver­an­de­ren voor­dat we het vol­gen­de scherm laten zien. Ik houd ervan om zaken uit te zoe­ken en te regelen.”

Cre­a­tie­ve Nerd

“Ik ben best wel een nerd. Ik ben heel snel mee met de ont­wik­ke­lin­gen in de ict, soft­wa­re, apps, dat soort din­gen. Daar kan ik mijn cre­a­ti­vi­teit in kwijt. Wal­ter en Math geven me alle ruim­te om die­per in die wereld te dui­ken.” Een deel van zijn werk­tijd brengt David door op soci­a­le media. “Ik volg zake­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen, lees over nieu­we trends, zoek naar nieu­we pro­duc­ten en pro­beer kan­sen te zien voor­dat iemand anders ze ziet.” Net als voor Wal­ter en Math voelt zijn werk niet als wer­ken. “Ik haal echt vol­doe­ning uit wat ik hier doe. De tijd gaat super snel. En iede­re maand komt er wel iets nieuws op mijn pad.”

Leer­mees­ters

In Math en Wal­ter ziet David ‘super erva­ren leer­mees­ters’. Waar ande­ren zou­den aar­ze­len om met fami­lie samen te wer­ken, hoef­de hij niet lang na te den­ken. “Toen pap vroeg ‘waar­om kom je me niet ver­ster­ken?’ vond ik dat een goed idee. Ik heb mijn thuis­stu­die bedrijfs­kun­de ervoor aan de kant gelegd. Die stu­die wil ik nog wel afma­ken, maar eerst stort ik me op Sel­as & Part­ners. Ik heb in een paar maan­den tijd ont­zet­tend veel geleerd en ben van plan nog heel veel bij te leren.” De indu­stri­ë­le wereld ken­de hij niet echt, voor­dat hij bij Sel­as & Part­ners kwam. “Pro­duc­tie, onder­houd en engi­nee­ring kwa­men voor­bij in de ver­ha­len die pap thuis ver­tel­de. Het is een gewel­di­ge kans dat ik die wereld leer ken­nen met twee erva­ren men­sen aan mijn zijde.”

“We had­den een mooi begin en het kan zomaar ineens hard gaan. Mis­schien komt er een moment dat ik extra con­sul­tants ga aan­ne­men. Nog een paar pro­fes­si­o­nals erbij, dat zie ik hele­maal voor me.”

‘Het kan hard gaan’

David ziet in de toe­komst een rol voor zich­zelf in het aan­trek­ken van klan­ten voor Sel­as & Part­ners. Hij houdt een over­zicht bij van bedrij­ven in bei­de Lim­bur­gen en legt con­tact met eige­na­ren en bedrijfs­voer­ders via Lin­kedIn. “We zoe­ken uit wat onder­ne­mers drijft, wat hun exper­ti­se is, wel­ke resul­ta­ten ze boe­ken en waar ze nog van dro­men. Als we dat weten, kun­nen we ze zo goed moge­lijk van dienst zijn. Ik wil graag deel uit­ma­ken van dat pro­ces. Het pro­ces waar­in we bedrij­ven laten zien waar ze staan en wat er beter kan, ze ver­tel­len hoe wij daar­bij kun­nen hel­pen en ze zo als klant bin­nen­ha­len.” En als dat bin­nen­ha­len vaart begint te lopen, ziet hij Sel­as & Part­ners groeien.

Dit inter­view werd afge­no­men door Lie­ke Rijkx.